1. Ο κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου, εν σκέπη του

Θεού του ουρανού αυλισθήσεται.

 

 1. Ερεί τω Κυρίω· Αντιλήπτωρ μου ει και καταφυγή μου, ο Θεός μου, και ελπιώ επ΄ αυτόν.

 

 1. Ότι αυτός ρύσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από

λόγου ταραχώδους.

 

 1. Εν τοις μεταφρένοις αυτού

επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς·

όπλω κυκλώσει σε η αλήθεια αυτού.

 

 1. Ού φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετομένου ημέρας,

 

 1. από πράγματος εν σκότει διαπορευομένου, από

συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού.

 

 1. Πεσείται εκ του κλίτους σου χιλιάς και μυριάς εκ

δεξιών σου, προς σε δε ούκ εγγιεί.

 

 1. Πλήν τοις οφθαλμοίς σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψει.

 

 1. Ότι συ Κύριε η ελπίς μου· τον Ύψιστον έθου καταφυγήν σου.

 

 1. Ού προσελεύσεται προς σε κακά, και μάστιξ ούκ εγγιεί εν τω σκηνώματί σου.

 

 1. Ότι τοις αγγέλοις αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταις οδοίς σου.

 

 1. Επί χειρών αρούσι σε, μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου.

 

 1. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα.

 

 1. Ότι επ΄ εμέ ήλπισε και ρύσομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομα μου.

 

 1. Κεκράξεται προς με, και επακούσομαι αυτού·

μετ΄ αυτού είμι εν θλίψει, εξελούμαι αυτόν,

και δοξάσω αυτόν.

 

16. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτώ το σωτήριόν μου.